Památky

Památky kulturní

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba a Ondřeje

Pozdně gotický jednolodní kostel s presbytářem, kruchtou a menší sakristií je poprvé připomínám roku 1358. Přístavba kostelní věže se zvony je z roku 1862. Kostel má dva vchody a v jeho zdech je vsazeno několik figurálních náhrobků, nejstarší pocházejí z let 1606 a 1611.Kolem kostela se rozprostírá hřbitov.

Dominantní návrší i samotný kostel zaujaly K.J. Erbena a inspirovaly ho při psaní balady Poklad ze sbírky Kytice. Děj básně je založen na staré legendě, že se na Velký pátek při čtení pašijí otevírají skryté poklady.

Před kostelem je umístěna informační tabule naučné stezky „Po stopách Karla Jaromíra Erbena“.

Socha Sv. Václava Červená Třemešná

Socha Sv. Václava

Pískovcová socha nedaleko křižovatky je z dílny pana Khuna z Brusnice a byla pořízena nákladem obce v roce 1890. Na podstavci je nápis „Nedej zahynouti nám i budoucím“.

Kamenný kříž s Kristem Červená Třemešná

Kříž

Pískovcový kříž od J. Černého z Hořic u bývalé školy byl „Postaven nákladem obce ku cti a chvále boží a ku památce 40. jub. roku panování J. V. císaře a krále Fr. Josefa I. v roce 1888“.

Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník padlým v 1. světové válce

Kamenný obelisk stojí ve svahu u cesty z obce ke kostelu a je zdobený erby zemí Československé republiky, palmovou ratolestí a postavou truchlící ženy s nápisem „HROBŮM V DÁLI PADLÝCH SPOLUOBČANŮ1914 – 1918“.Na pomníku jsou v jednom sloupci uvedena jména:

                       
BEJR FR.
FÁTOR JAN.
FLÉGL JOS.
HLAVATÝ JAN.
JEŽKE JOS.*)
KŇOUREK V.
LUŠTINEC MIR.
STEJSKAL JOS.
STŘIHAVKA F.
ŠPŮR JAN.
ŠPŮR JOS.
 

*)  správně má být JEŽEK JOS.

Socha Panny Marie s Jezulátkem Červená Třemešná

Socha Panny Marie s Jezulátkem

Pískovcová socha u silnice směrem na Hořice z roku 1755, „koupena za korec žita v Přibyslavi, nákladem Giržíka Flegle“.

Socha Sv. Linharta Červená Třemešná

Socha Sv. Linharta

Práce kukské Braunovy barokní školy, stojí u polní cesty k bývalému panskému dvoru Miletínku mezi ovocnými stromy. Sochu pořídil baron Josef Jan Sosnovec z Vlkánova na ochranu panství před dobytčím morem, posvěcena byla 9. listopadu 1772 farářem Baudyšem. Sv. Linhart je patronem dobytka a zvěře, patří mezi tzv. selské patrony, kteří chrání rolníky, chovatele dobytka a hospodářská zvířata před nemocemi a živelnými pohromami. Světec v biskupském ornátě drží v levici knihu, pravicí žehná, u nohou mu sedí hříbě.

Smírčí kříž Červená Třemešná

Smírčí kříž

Kamenný kříž u silnice mezi obcí a Miletínkem. Podle vyprávění na tomto místě zabil krejčí tesaře, což symbolizují nůžky a sekera vytesané na kříži.

Boží muka

Boží muka

Boží muka, která se nacházejí nedaleko Jeníkova, vytvářejí s pozadím Zvičiny nádherný krajinotvorný prvek. Na vrcholu sloupu je šesticípá hvězda se zvětralým hierogramem /MARIA/ a železný křížek. Na jižní straně podstavce je nápis "/Otče! Do rukou Tvých dávám mého ducha"/. Podle pověsti nechal sloup vztyčit v roce 1806 soused Langr na památku syna, který se tam zabil.

Památky přírodní

Rybník Červená Třemešná

Rybník Červená Třemešná

Nachází se v severovýchodním sousedství obce a patří mezi Evropsky významné lokality. Červená Třemešná - rybník je přírodní památka ev. č. 5686. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je podpora populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu kuňky ohnivé, včetně aktivní ochrany jejího biotopu. Cílem je vhodnými zásahy a hospodařením ve vodní nádrži, lučních porostech a ostatních zahrnutých porostech zajistit stabilitu populace a podpořit její další šíření na lokalitě.   Evropsky významná lokalita.

Farářova louka

Rozkládá se na severních a východních svazích Smolného vrchu u Dachov. Je tvořena teplomilným dubohabrovým porostem, součástí je i slatinná lesní louka s bohatým bylinným patrem s okroticí bílou, kruštíkem širokolistým, lilií zlatohlávkem, nebo jarmankou větší. Došlo tu i k prvnímu nálezu ostřice chlupaté v Podkrkonoší. V roce 1999 tu při základním průzkumu bylo objeveno 162 druhů brouků, poprvé na území Čech např. teplomilný lesknáček Jelínkův. Periodické tůňky na louce umožňují výskyt vodních druhů, hlavně potápníka.

Miletínská bažantnice

Přírodní rezervace ev. č. 243 se nachází poblíž obce směrem na Miletín. Důvodem ochrany je uchování zbytků přirozené geobiocenózy typické pro oblast Podzvičinska, ochrana staré dubové jaseniny se vzácnou květenou, rybniční a luční fauna. Rybník Bubnovka je významná ornitologická lokalita. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

nahoru  nahoru

sdružení Podzvičinsko
region Podkrkonoší
Czech Point

Počasí

Počasí
© Obecní úřad Červená Třemešná, 2007-2024
Prohlášení o přístupnosti